Wedstrijdvormen

Naast de traditionele karate beoefening, als vorm van Budo discipline, kent men eveneens de moderne wedstrijdvorm. Het wedstrijd gebeuren binnen het traditionele Karate-do is een vrij jong verschijnsel welke zich in de zestiger en zeventiger jaren ontwikkelde. Na eerst veel weerstand ondervonden te hebben vanuit de traditionele karate-kringen, is het thans niet meer weg te denken uit de hedendaagse karate-wereld.

Het gevaar dat Karate-do zich zal ontwikke­len tot alleen maar een vechtsport is niet denkbeeldig. Toch ligt in het wedstrijd-karate even­eens de mogelijkheid besloten de basisgedachte van het Karate-do, als Budo-vorm, te populari­seren door hier al op jonge leeftijd mee kennis te maken. Op die manier hoeft het wedstrijd-karate zeker niet in strijd te zijn met de fundamentele gedachte die het heeft als levensfiloso­fie, daar ook onderscheiden zoals moed, doorzettingsvermogen, initiatief, tactisch inzicht en andere eigenschappen synoniem zijn aan datgene gesteld voor de traditionele karate-vorm.

Wedstrijd-karate is een ontwikkeling vanuit het Karate-do en veel hangt af van de beoefenaar zelf, of van degenen die hier in les geven of wedstrijd-karate dezelfde betekenis kan verkrijgen als de traditionele 'Budo' vorm voor de individuele karate-ka. Binnen Goju-kai Karate-do bestaan thans drie verschillende wedstrijdvormen te weten: Kyogi kumite, Kata en Kata bunkai kumite.

Kyogi Kumite

Bij 'Kyogi Kumite' (wedstrijd gevechtsvorm) gaat het om een vrije ge­vechtsvorm waarbij twee karate-ka's elkaar bestrijden met inachtneming van een aantal opgelegde regels. Het meest bekend is het WKF shobu systeem, waarbij degene die de meeste punten heeft bij het eindsignaal winnaar is. De uitgevoerde technieken die worden gebruikt moeten gecontro­leerd worden uitgevoerd. Open handtechnieken recht­streeks na­ar het aangezicht, traptechnieken naar gewrichten, benen, armen en geslachtsdelen zijn verboden. Dit geldt tevens voor aanvallen met het hoofd, knieën en ellebogen. Werptechnieken zijn toegestaan mits deze voldoen aan de criteria welke worden gesteld in het WKF kumite reglement.

Echter naast bovengenoemde wedstrijdvorm hanteert men binnen Goju-kai Karate-do nog een wedstrijd gevechtsvorm, namelijk het zogenaamde 'Goju-kai Jiyu Kumi­te'. Bij deze wedstrijdvorm is het de bedoeling dat de deelnemers de speciale ge­vechtsprincipes en technieken welke in het  Goju-Ryu Karate-do voorkomen duidelijk in het gevecht tot uiting kunnen brengen. Typerend voor deze vorm zijn de circulaire technieken, haito uchi, furi uchi en kagi tsuki, welke worden gemaakt in het nabije ge­vecht. In dit systeem zijn, in tegenstelling tot WKF, wel aanvallen met hoofd, knieën en ellebogen toegestaan. Evenals gedan geri en teisho ate. Verboden echter zijn nukite aanvallen naar het aangezicht en rechtstreekse aanvallen naar armen, benen en gewrichten. Hierbij geldt tevens dat alle technieken gecontroleerd moeten worden uitgevoerd en niet tot doel hebben om de tegenstander te verwonden of anderszins uit te schakelen.

In het Goju-Ryu ligt de nadruk sterk om een aanval gelijktijdig te verdedigen met een lichaamsontwijking (sabaki) en tevens een tegenaanval te plaatsen. Hoewel de stand (tachi kata) vrij is, wordt tijdens een wedstrijd de neko ashi dachi getoond, daar deze stand wordt geassocieerd met de favoriete stand gevechtsstand van Gogen Yamaguchi Kaiso. Combinatie technieken (renzoku waza) en technieken gemaakt vanuit een nabije afstand (sekkin waza) zijn eveneens technieken die karakteristiek zijn voor het Goju-Ryu.  

Kata

Naast wed­strijden in kumite ­bestaat tevens de mogelijkheid deel te nemen aan 'Kata' (stijl­vorm) wedstrijden. Bij kata-wedstrijden wordt een deelnemer beoordeeld door een aantal kata scheidsrechters op een aantal bewegingskwaliteiten welke kenmerkend zijn voor kata in het alge­meen. De wedstrijden bestaan meestal uit meerdere rondes waarin verschillende kata gedemon­streerd dienen te worden. Er vindt per ronde een selectieprocedure plaats. Beoordelingscriteria zijn: correcte vorm, ritme, snelheid en balans, focus van kracht ( kime ), focus van aandacht ( chakugan ) en concentratie, correcte ademhaling, correcte spanning in benen ( aarding ) en hara.

Kata Bunkai Kumite

Competitie in 'Kata Bunkai Kumi­te' behoort binnen Goju-kai Karate-do ook tot de moge­lijkhe­den. Hierbij gaat het om de applicatie betreffende de ver­schillende kata.­ Deze wordt gedemon­streerd door twee karateka. Zowel door de aanvaller als door de verdediger worden technieken getoond welke in de verschillende kata voorkomen. De beoordelingscriteria zijn: correcte vorm, presentatie en expressie, snelheid (kankyu), krachtige uitvoering (chikara no kyojaku), focus van aandacht (chakugan) en concentratie, focus van kracht (kime), constante gevechtsallertheid (zanchin), balans, timing en harmonie tussen de twee teamleden. Al deze kwaliteiten worden door de scheidsrechters overwogen om tot een uiteindelijke beslissing (sogo handan) te komen.

© 2016 Gojukai Cromstrijen. All Rights Reserved. Designed by fg with JoomShaper

Hoofdmenu (mobiel)